Voorwaarden

Voorwaarden

Betaalinformatie en vergoedingen

Vergoeding zorgverzekeraar (vanuit Basis GGZ)

De kosten voor verzekerde zorg zijn gebaseerd op de door de NZa vastgestelde tarieven voor de GGZ. Aan het einde van de intake wordt bepaald voor welke zogenaamde 'prestatie' je in aanmerking komt. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van de zorgzwaarte (o.a. ernst, risico en complexiteit) en zorgvraag.Afhankelijk van hoe je verzekerd bent wordt de behandeling geheel of deels vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt daarbij altijd eerst een aanspraak op het eigen risico gedaan. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Belangrijkste reden hiervoor is dat het veel administratieve tijd vergt die ik liever aan cliënten besteed. Bij een volledige restitutiepolis (vrije artsenkeuze) wordt de behandeling geheel vergoed. Bij een zogenaamde naturapolis of een combinatiepolis is dat gemiddeld 65% tot 80%. Hoeveel dat is verschilt per zorgverzekeraar. Je doet er goed aan je vooraf door jouw zorgverzekeraar te laten informeren over de regels. Zie voor meer info tevens: http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/overzicht-volledige-restitutiepolissen-2018. Omdat ik wil dat zorg voor iedereen toegankelijk is zal ik in het geval dat er geen sprake is van een zuivere restitutiepolis altijd op zoek gaan naar een haalbare oplossing voor de kosten die dan bij de cliënt komen.


Voor verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts voor de Basis GGZ noodzakelijk. De verwijzing dient direct gericht te zijn aan Praktijk Bij Marieke en er dient een vermoeden te zijn van een psychische stoornis (zogenaamde DSM classificatie).


Vergoeding werkgevers

In het kader van persoonlijke ontwikkeling zijn werkgevers (via de bedrijfsarts of de afdeling personeelszaken) in veel gevallen bereid een behandeling (mee) te financieren.


Onverzekerde zorg

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een psychische stoornis, als je coaching of supervisie wenst, of als je om eigen redenen de zorg buiten de huisarts/zorgverzekeraar om  wil laten gaan. De kosten zijn 90 Euro per uur. Je betaalt geen btw over dit tarief.  Psychologische behandeling is vrijgesteld van BTW.


No-show

De facturatie vindt maandelijks plaats en wordt achteraf toegezonden.

Wanneer je bent verhinderd dien je de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen of te verzetten. Wanneer je zonder bericht niet verschijnt op een afspraak of binnen 24 uur afzegt (no-show) wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Deze rekening kun je niet bij je zorgverzekeraar declareren.

Prestatiebeschrijving

Tijdsbestek

Omschrijving

Tarief 2019

180005 Onvolledig Traject

Max 120 min

(1-2 sessies)

Onvolledig behandeltraject

E 207,19

180001 Basis GGZ Kort

(BK)

Max 294 min

(3-5 sessies)

Lichte DSM stoornissen

E 507,62

180002 Basis GGZ Middel (BM)

Max 495 min

(6-8 sessies)

Matige DSM stoornissen

E 864,92

180003 Basis GGZ Intensief (BI)

Max 750 min

(9-12 sessies)

Ernstige DSM stoornissen

E 1356,25

180004 Basis GGZ Chronisch (BC)

Max 753 min

(max 12 sessies)

Chronische stabiele stoornissen

E 1251,70

Privacy en klachten

Ik houd me aan de regelgeving conform de wet BIG* en de WGBO* en handel volgens de gedragscodes van de NVO*. Dit houdt onder andere in dat ik vertrouwelijk omga met de informatie die je mij geeft. Ik heb geheimhoudingsplicht als het gaat om het delen van gegevens/informatie. Enkel wanneer je een gevaar lijkt te zijn voor jezelf of anderen kan hiervan afgeweken worden. Bijvoorbeeld bij suïcidale uitingen en huiselijk geweld. Zie voor mijn werkwijze tevens mijn privacystatement (confrom Avg) en mijn kwaliteitsstatuut.


Als je ontevreden bent en/of een klacht hebt, kun je dit in eerste instantie met mij persoonlijk bespreekbaar maken. Wanneer we er samen niet uitkomen kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Mocht het niet lukken om door bemiddeling tot een oplossing te komen kan de klacht worden voorgelegd aan Geschillencommissie Psychische en Pedagogische zorg. Als NVO lid ben ik hierbij aangesloten. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de WKKGZ*.


*Voor een verklaring van de terminologie zie de woordenlijst hieronder.

Woordenlijst

  • BIG-register staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Het BIG-register is een overheidsregistratie.
  • Een EMDR Europe practicioner heeft naast de basisopleiding, een supervisietraject en een vervolgopleiding, een extra supervisiestraject gevolgd waarin aangetoond is zelfstandig in staat te zijn EMDR behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren.
  • GZ-Psycholoog staat voor Gezondheidszorg Psycholoog. Een GZ-Psycholoog heeft een 4 jarige universitaire opleiding tot orthopedagoog of psycholoog afgerond en een 2 jarige postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog. Een GZ-Psycholoog is breed opgeleid (generalistisch) op het gebied van diagnostiek en behandeling. De titel GZ-Psycholoog is een wettelijk beschermde titel. De titel mag alleen gevoerd worden door iemand die geregistreerd is in het BIG-register en voldoet aan de eisen die hiervoor gelden.
  • NVO staat voor Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen. Het betreft een landelijk georganiseerde beroepsvereniging. Om de professionele beroepsuitoefening van de leden te bewaken en te bevorderen, zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld: de beroepscode, beroepsbekwaamheids-registratie en de titelbescherming. De beroepscode geeft ethische gedragsregels voor het professioneel handelen. In de beroepscode staan afspraken en eisen met betrekking tot deskundigheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, collegialiteit, verantwoordelijkheid en beeldvorming. De beroepsbekwaamheids-registratie dient als waarborg voor beroepsdeskundigheid. Het gebruik van een beschermde titel die alleen door gekwalificeerden gehanteerd mag worden, dient tevens als waarborg voor deskundigheid.
  • NZA staat voor Nederlandse Zorg Autoriteit. De NZA stelt tarieven en behandelomschrijvingen vast in de zorg en  houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
  • Een Orthopedagoog Generalist heeft een 4 jarige universitaire opleiding tot orthopedagoog of psycholoog afgerond en een 2 jarige postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog Generalist. Een Orthopedagoog Generalist is net als een GZ-Psycholoog breed opgeleid (generalistisch) op het gebied van diagnostiek en behandeling. Met het succesvol afronden van de OG-opleiding heeft men toegang tot het OG-register van de beroepsvereniging NVO. Dit is een privaatrechtelijk register.
  • VEN staat voor Vereniging EMDR Nederland.
  • WGBO staat voor Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. In deze wet worden de rechten en de plichten van cliënten in de zorg beschreven. De WGBO is van belang voor iedereen die met de medische zorg te maken krijgt. De wet is bedoelt om de positie van cliënten te verstevigen. 
  • WKKGZ staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.


 

Gegevens

Marieke  Zeeman

BIG 79918251025

AGB-code 94062533

KvK nummer 65632273